ناشناس ناشناس نیست، لندن 22 november 2020

92300276_261671524831308_105220960675692544_n

30 March 2019, London

گرداننده: شکر الله شیون
سرنامه: ناشناس ناشناس نیست
درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت 
گردآورنده: صبورالله سـیاسنگ
نشانی: siasang@yahoo.com
چاپ: انتشارات شاهمامه/ هالند

 

 

 

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4: