ناشناس ناشناس نیست، هالند 22 november 2020

91988685_209577063815335_980901995613257728_n

16 March 2019, Holland
گرداننده: شکر الله شیون
سرنامه: ناشناس ناشناس نیست
درونمایه: سرگذشت دکتور صادق فطرت 
گردآورنده: صبورالله سـیاسنگ
siasang@yahoo.com
چاپ: انتشارات شاهمامه/ هالند

 

 

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4:

Part 5:

Part 6:

Part 7:

Part 8:

Part 9:

 

Part 10:

Part 11: